Termostat LTE

Termostat programowalny LTE
Dostępny na miejscu
Opis

Zalety
 możliwość programowania w fotelu
 intuicyjne programowanie
 duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz
 wiele możliwości programowania, różne tryby pracy
 ochrona przed zamarzaniem
 blokada kodem przed dziećmi
 funkcja adaptacyjna (optymalny start)
 automatyczne przechodzenie z czasu letniego na zimowy
 licznik zużycia energii
 menu w języku polskim).
Opis
Termostat LTE-19 jest regulatorem elektronicznym z programatorem
służącym do sterowania elektrycznymi systemami grzejnymi
w oparciu o sygnał dwustanowy włącz/wyłącz lub PWM. Wbudowany
przekaźnik z 1-polowym zestykiem o obciążalności rezystancyjnej
16A/230V AC (praca z czujnikiem zewnętrznym) lub 10A/230V AC
(praca z czujnikiem wbudowanym) umożliwia bezpośrednie
sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do 3600W lub
2300W. Termostat może współpracować z wbudowanym czujnikiem
powietrznym, z zewnętrznym czujnikiem podłogowym lub w układzie
2 czujników z wbudowanym powietrznym i limitującym podłogowym.
Dzięki możliwości nastawy szeregu parametrów dodatkowych
Użytkownik może dopasować pracę regulatora do własnych
wymagań. Wartości nastaw wizualizowane są na wbudowanym
dużym i czytelnym wyświetlaczu.
Działanie:
Termostat steruje pracą systemu grzejnego wykorzystując metodę
regulacji PWM (czas załączenia w cyklu pracy jest zależny od
wielkości różnicy pomiędzy temperaturą ustawioną i rzeczywistą) lub
poprzez włączania i wyłączanie obwodu grzejnego tak aby wartość
temperatury utrzymywała się pomiędzy wartością ustawioną
i wartością ustawioną + wartość histerezy. Termostat umożliwia
zaprogramowanie do 9 niezależnych zdarzeń (wartość temperatury
utrzymywanej + przedział czasowy) na kaŜdy dzień tygodnia
zapewniając pełne zautomatyzowanie pracy systemu grzejnego
zgodnie z wymagań Użytkownika. Dodatkowe tryby pracy
umożliwiają ingerencję w realizowany program w celu chwilowych
realizacji innych zadań (praca ręczna, czasowe utrzymywanie innej
temperatury, realizowanie tymczasowego programu np. w czasie
choroby, programowanie zdarzeń w szerszej perspektywie
czasowej) i prosty powrót do pracy zgodnej z zadanym programem.
MoŜliwość wyboru różnych kombinacji czujników pozwala na
współpracę termostatu z różnych, elektrycznymi systemami
grzejnymi. Funkcja ogranicznika temperatury zabezpiecza przed
niebezpiecznym wzrostem temperatury podłogi lub niekomfortowym
jej wychłodzeniem. Programowanie, ustawianie trybów i parametrów
pracy termostatu jest intuicyjne dzięki podpowiedzią w formie
tekstowej pojawiających się na podświetlanym wyświetlaczu.